FOKSCHANI / MOLDOVA
064N0146.jpg (130466 bytes)
Courtesy: David Feldman
54pa2.jpg (16087 bytes)
Courtesy: Sandafayre
54pa1.jpg (15890 bytes)54pa5.jpg (16984 bytes)
Courtesy: Sandafayre
54pa6.jpg (13119 bytes)
Courtesy: Sandafayre

green on horizontally laid bluegreen paper
Fokschani / Moldava  5/8   courtesy: Corinphila

green on horizontally laid bluegreen paper
Fokschani / Moldava   9/8   courtesy: Corinphila