1920 - 25 Definitives
Impressions of unknown status and origin
Grey paper
V03-1.jpg (40751 bytes)
V04-1.jpg (45145 bytes)
V05-1.jpg (9192 bytes)