1920 - 25 Definitives
Impressions of unknown status and origin
Undenominated

V01-1.jpg (42142 bytes)
V02-2.jpg (32260 bytes)